365 TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak 365 Teknoloji ve Bilişim Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz

Hizmet Alıcısı, Veli Vasi Temsilci
Kimlik (Ad, Soyad), İletişim (Mail Adresi, Adres)

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacı ile işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişiler verilerininiz paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

İnternet sitemizde bulunan Sipariş formu aracılığı ile toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

  • a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • e)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebinikep adresi girinizadresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirkete ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise)[email protected]üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Monocard Logo
Soğanlık Yeni Mahallesi, Pamukkale Sokak, Fiat Otomotiv. Galeri/Satış No:2 İç Kapı No:7 Kartal/İstanbul
[email protected]0505 183 40 00

Abone Olun

İlgi alanınıza göre öne çıkan haberler için e-postanıza abone olun

© Copyright 2024 365 Teknoloji. All rights reserved