365 TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM LTD. ŞTİ.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak 365 Teknoloji Ve Bilişim Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir. Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Hizmetlerimizi gerçekleştirmek, İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması amacıyla, İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, İç denetim süreçlerinin yürütülmesi, İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı vb.), Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek, İnternet sitemiz üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek, Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek, Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına, Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, iş birliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz tarafınızdan talep edilen belge, form, sözlü ve otomatik yollar vasıtasıyla toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şİketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili

  • a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • e)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Sorumlusu ve İlgiliKişi Bilgi Talep Yöntemleri

KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize iletebilirsiniz.

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini@hs01.kep.tradresine güvenli elektronik imzalı olarak ya da Çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirkete ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise)kvkk@üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Monocard Logo
Soğanlık Yeni Mahallesi, Pamukkale Sokak, Fiat Otomotiv. Galeri/Satış No:2 İç Kapı No:7 Kartal/İstanbul
[email protected]0505 183 40 00

Abone Olun

İlgi alanınıza göre öne çıkan haberler için e-postanıza abone olun

© Copyright 2024 365 Teknoloji. All rights reserved